Voor kerst naar de rechter.

Martijn van der Veen geeft je een goede reden om nog dit jaar te gaan procederen

Vordering van meer dan € 5.000 euro openstaan? Voor kerst naar de Kantonrechter!

Vervelend. Die openstaande vorderingen van een aantal honderden tot een paar duizend euro. De overheid heeft (eindelijk) ingezien dat het innen
van deze ‘kleinere’ bedragen wordt bemoeilijkt door de relatief hoge griffierechten die moeten worden betaald om deze vorderingen op het bord van de
rechter te krijgen.

Natuurlijk, de griffierechten kunnen na een succesvolle procedure op de in het ongelijk gestelde partij worden verhaald, maar regelmatig bieden deze partijen geen verhaal. En daarnaast is het wat mij betreft ook nog zo dat schuldenaars die een procedure verliezen door de hoge extra kosten die een procedure meebrengt nu in feite door de overheid ‘op kosten wordt gejaagd’.

Hoog tijd dus, dat de Minister van Rechtsbescherming daar iets aan heeft gedaan. Wellicht de opmaat naar veel meer daar waar het de toegang tot het recht en alle daarmee samenhangende zaken betreft.

Hoeveel dan?
De griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met vorderingen tussen € 500 en € 5.000 gaan dus met ingang van het nieuwe jaar omlaag. Nu betalen ondernemers voor een vordering van net boven de € 500 nog € 486 aan griffierechten. Privépersonen €231. Dat wordt straks € 306 en als de ondernemer geen rechtspersoon is € 204. Er worden ook meer categorieën in het griffierechtenstelsel ingevoerd waardoor, aldus de minister, de kosten voor lagere vorderingen dalen en de hoogte van het griffierecht beter in verhouding zou komen te staan tot de hoogte van de vordering.

Omlaag en omhoog?

Het is voor de minister trouwens wel ‘uit de lengte of de breedte’. Dat betekent concreet dat het griffierecht voor vorderingen boven € 5.000 exorbitant, want namelijk met 35 % wordt verhoogd. De partij die een dergelijke procedure verliest is dan dus 2x 35 procent meer griffiekosten kwijt! Voor een particulier zijn dat forse bedragen.

Hier rijst de vraag of de overheid er is voor de burger of het bedrijfsleven, of voor geen van beide? In ieder geval is de correctie van de griffierechten voor ondernemers vanaf 37% naar beneden terwijl de burger het met een korting van maximaal 12% moet doen. En hé, opmerkelijk, het percentage van de stijging van het griffierecht bij vorderingen van meer dan € 5.000 is voor beide groepen identiek, namelijk 35%. Is dat rechtsgelijkheid?

Beantwoording van die vraag is aan u. Denk er in ieder geval even aan om uw 5.000-plus vordering(en) nog dit jaar bij de rechter onder te brengen. U hoeft de staat per slot van rekening niet te sponsoren.

Meer weten? 
Vraag het Martijn van der Veen op 050-3115544

Wat als uw IT-project een puinhoop wordt?

Het juridische papierwerk in ICT contracten of: hoe voorkomt u kopzorgen?

Een korte beschouwing over het belang van goed contracteren in IT opdrachten aan de hand van een recent vonnis.

Stel: uw bedrijf heeft behoefte aan het verder automatiseren van de werkprocessen. Of: uw IT-bedrijf ziet kansen om met mooie projecten goede zaken te doen.  Aan welke kant u ook staat, meer dan eens lopen zowel IT bedrijven als opdrachtgevers flinke teleurstellingen op als blijkt dat de verwachtingen bij het aangaan van een overeenkomst later niet blijken uit te komen.

In het vonnis van de rechtbank Overijssel van 20 februari 2019 komen diverse facetten over contracteren in de IT aan de orde, die inzichtelijk maken wat het belang is om goed na te denken over wat partijen in een overeenkomst willen zitten. De uitspraak van de rechtbank Overijssel kent als inhoudsindicatie: Overeenkomst tot het leveren en implementeren software, uitleg (beëindiging)voorwaarde overeenkomst, overeenkomst op rechtsgeldige wijze ontbonden.

Allerlei afspraken, maar zijn alle afspraken duidelijk?

De IT-leverancier zou in opdracht van haar opdrachtgever, een aanbieder van intra-en extramurale zorg, een roostering- en planningspakket voor de zorgmarkt, implementeren. Hierover zijn contractuele afspraken gemaakt. Allereerst is een uitleg gegeven van het proces van implementatie van het pakket, de inventarisatie ervan, het opstellen van een programma van eisen, de analyse van de bronbestanden en technische infrastructuur en het inrichten en ingebruikname ervan. Er moesten koppelingen worden gemaakt met het elektronisch cliëntendossier van de opdrachtgever en ook een koppeling met de applicatie Verzuimsignaal. Ook is van belang dat een heus stappenplan in de overeenkomst terecht is gekomen.

Hierna komen diverse facetten aan de orde die niet goed in de overeenkomst zijn terechtgekomen en welke onderwerp van het juridisch geschil tussen de IT leverancier en de opdrachtgever zijn geworden.

Het recht op beëindiging.

In de overeenkomst is opgenomen dat indien het geïmplementeerde pakket niet voldoet, het contract ontbonden kan worden. De rechter heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een recht op ontbinding op grond van wanprestatie, maar een recht op beëindiging zoals in de wet is opgenomen ten aanzien van de overeenkomst van opdracht. In geval van een overeenkomst van opdracht schrijft de wet namelijk voor dat deze te allen tijde kan worden opgezegd.

Partijen kunnen van deze regel afwijken, maar dat hebben zij in deze zaak niet gedaan. Als de IT-leverancier goed had nagedacht over haar contract, dan had zij moeten opnemen dat ontbinding alleen mogelijk is in geval van een ernstige tekortkoming. Nu kon de opdrachtgever zomaar opzeggen en daarmee het project afbreken, zodat de IT-leverancier kon fluiten naar de begrote omzet voor de rest van het project.

Wat betekende de tussentijdse beëindiging voor de openstaande facturen van de IT-leverancier?

Ook kon de IT-leverancier fluiten naar door haar reeds voorgeschoten licentiekosten; die kon zij niet meer doorbelasten aan de opdrachtgever na de tussentijdse ontbinding door opdrachtgever. Zij had deze al gefactureerd, maar de licentiekosten hadden betrekking op een periode na de ontbindingsdatum. Andere gefactureerde bedragen die toezagen op werkzaamheden voor de ontbinding was de opdrachtgever wel verschuldigd.

Wanprestatie IT-leverancier?

De opdrachtgever vond dat haar medewerkers veel meer uren dan verwacht hebben moeten investeren in het project en dat de implementatie en ontwikkeling gecompliceerder was en dat het testen steeds weer nieuwe fouten opleverde.

De rechter stelt voorop dat bij de uitvoering van haar werkzaamheden een IT-leverancier jegens haar opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend IT-deskundige kan worden gevergd. De IT-leverancier dient de opdrachtgever op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze adequaat te informeren over de voortgang van het project en dat de IT-leverancier daarbij ook de redelijke belangen van de opdrachtgever in het oog dient te houden met betrekking tot het bereiken van toegezegde resultaten en kostenbeheersing van de uit te voeren taken.

De rechter vindt dat de problemen weliswaar hinderlijk voor de opdrachtgever waren, maar niet zo hinderlijk dat er in juridische zin sprake was van een tekortkoming. De rechter stelt vast dat het contract tussen de IT leverancier en de opdrachtgever niets zegt over een (fatale) eindtermijn voor de implementatie van het pakket, dat een Service Level Agreement (SLA) ontbreekt en in het contract niets is afgesproken over de omvang van de inzet van de medewerkers.

De opdrachtgever had een ingebrekestelling moeten sturen om zo de IT-leverancier ervan op de hoogte te stellen dat zij het niet eens was met de wijze waarop de IT-leverancier haar verplichtingen na kwam. Ook had de opdrachtgever een termijn moeten stellen waarbinnen deze klachten konden worden verholpen. De opdrachtgever heeft de echter voor gekozen om slechts de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever had de IT-leverancier moeten aansporen om tot afronding van het project te komen.

De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding.

Als niemand wint, wat dan?

Wat ook interessant is aan de uitspraak is dat de rechtbank een (extra) overweging wijdt aan het feit dat de opdrachtgever kennelijk andere verwachtingen had van de IT-leverancier en het pakket dat de IT-leverancier zou leveren. Zij heeft haar verwachtingen gebaseerd op bepaalde onjuiste aannames.

De uitkomst van de gerechtelijke procedure is dat er in feite twee verliezers zijn. De IT-leverancier heeft niet nagedacht over de omstandigheden waaronder de opdrachtgever bevoegd is om de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft niet nagedacht over wat zij contractueel van de IT leverancier kon verwachten.

Ergo, het belang van een goed contract is met deze procedure nog maar eens onderstreept.

Heeft u een IT-bedrijf en vraagt u zich af of uw offertes/contracten goed in elkaar steken?

Of heeft u een bedrijf dat van plan is om een IT-leverancier in te schakelen voor het verder automatiseren van uw werkprocessen?

Belt u gerust ons kantoor voor een afspraak om met u mee te denken. Het zal u veel kopzorgen kunnen besparen.

Met vriendelijke groet,

Dennis Wouda, advocaat van Kaliber te Groningen.

Is prijs belangrijker dan een goede advocaat?

Prijs belangrijker dan een goede advocaat?

Sinds ik in de advocatuur werkzaam ben, ben ik er aan gewend dat men de prijs van een advocaat vaak een belangrijker onderwerp vindt dan de vraag hoe men de beste advocaat kan vinden. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk: we mogen veronderstellen dat een advocaat goed genoeg is om de kwestie te behandelen.

De prijs is sowieso best hoog te noemen, als je het vergelijkt met de tarieven van andere professionals. Dus daar mag best wat wel tegenover staan.

Nu heb ik altijd in het Noorden gewerkt, zowel in Groningen als in Drenthe.

In Groningen en Drenthe zijn er geen grote verschillen in de prijs van een advocaat. Uitzondering hierop is de advocaat die bij wijze van spreken op zijn of haar zolderkamer met weinig investering (hooguit met een laptop, een verjaard wetboek en een bureaustoel, uit een faillissementsboedel op de kop getikt) flink onder het gemiddelde uurtarief kan duiken. Maar de kwaliteit is er naar.

Andersom geldt dat de grotere advocatenkantoren / advocatenfabrieken er prat op gaan de hoogste kwaliteit te bieden en zich daarom permitteren een hoger uurtarief dan gemiddeld te hanteren. €.300,00 per uur of meer wordt in dergelijke settings niet zelden gehanteerd.

Ons kantoor hanteert standaard een uurtarief van €.225 en we doen dit al een aantal jaren. Dit uurtarief is gebaseerd op:

 • de langdurige ervaring van onze advocaten
 • onze expertise (waarin wij geïnvesteerd hebben)
 • onze beperkte overheadkosten (personeel, pand, digitaal werken), waardoor we geen aanleiding hebben om onszelf uit de markt te prijzen.

Voor bepaalde zaken maken we uitzondering op het uurtarief. Bijvoorbeeld omdat de klant de BTW niet in aftrek kan brengen. Dan wordt het uurtarief inclusief BTW aangeboden. Of als de zaak eenvoudig lijkt, of dat de kwestie geen groot geldelijk belang kent.

Vaste prijs.

Dit doen onze advocaten als duidelijk is dat de opdracht een duidelijke omvang kent. Ik ben zelf niet snel geneigd om een vaste prijs te hanteren als uit de eerste analyse blijkt dat er nog veel feiten onduidelijk of niet onderbouwd zijn en als ik nog niet weet wat het standpunt van de tegenpartij is of van zijn advocaat. Ik denk dat een bouwer ook geen vaste prijs wil afspreken voor de bouw van een huis waarvan nog niet duidelijk is of het een bungalow of een villa wordt.

Omdat het uurtarief van een goede advocaat best prijzig kan zijn, is het verstandig om een goede advocaat te kiezen.

Wat maakt een advocaat goed?

Ik heb het hieronder maar even op een rijtje gezet:

 • Deskundig I: dat betekent dat een advocaat niet meer dan 2 of 3 rechtsterreinen bedient.
 • Deskundig II: dat betekent ook dat een advocaat regelmatig cursussen op die specifieke rechtsterreinen volgt en daarmee een specialist wordt.
 • Empathisch: een advocaat moet zich kunnen inleven in de cliënt; alleen op die wijze kan een advocaat begrijpen wat het doel is van de cliënt.
 • Communicatief sterk I: de advocaat moet zich interesseren in de feiten en moet aan de cliënt duidelijk maken, in niet-juridisch jargon, wat de kansen en bedreigingen zijn.
 • Communicatief sterk II: de advocaat moet beschikken over retorische gaven, om het standpunt van zijn cliënt goed te kunnen overdragen en de rechter moeten kunnen overtuigen.
 • Ethisch: de advocaat moet geen dingen doen die hij in strijd zijn met de wet of waarvan hij zich moet afvragen of hij daarmee schade aan zichzelf of het vertrouwen in de advocatuur berokkent.
 • Partijdig: de advocaat moet áltijd het belang van de cliënt voorop stellen,
 • Onafhankelijk: dat betekent dat de cliënt mogelijk tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen als dat nodig is. Bovendien is er voor de advocaat geen groter goed dan de rechtsstaat.

Dus, mijn tip is om eerst altijd een goed gesprek aan te knopen met de advocaat over hoe hij of zij de dienstverlening verricht. Dat kan het verschil tussen winnen en verliezen zijn. En niet zozeer de prijs.

Met deze bijdrage hoop ik bij te dragen aan de beslissing die jij neemt bij het in de arm nemen van de beste advocaat voor jouw probleem.

Met vriendelijke groet,

 

Dennis Wouda.

 

P.s. Op 15 december 2000 ben ik beëdigd als advocaat en ik ben werkzaam geweest in stad Groningen, Delfzijl, Veendam, Roden, Assen, Tynaarlo en nu weer stad Groningen. Van de bijna 18 jaren al 17 jaren in de commerciële advocatuur. Arbeidsrecht, commerciële geschillen en huurrecht. Dat is wat ik al jaren doe.